❤ī¸â€đŸ”Ĩ Dit gaan we de komende maanden doen bij mijn vijfdaagse mail ❤ī¸â€đŸ”Ĩ

Samen kunst maken.

❤ī¸â€đŸ”Ĩ Dit gaan we de komende maanden doen bij mijn vijfdaagse mail ❤ī¸â€đŸ”Ĩ
Photo by charlesdeluvio / Unsplash

Ik werk in een cyclus van 12 weken met mijn vijfdaagse mail. Dat betekent dat ik elk kwartaal de accenten op nÊt iets andere onderwerpen leg.

Voor de zomerperiode ga ik proberen de dagen aan elkaar vast te binden. Als de Japanse bondage-techniek Shibari.

Langzaamaan word je in een ropespace gebracht.

Begrijp je?

Dit gaan we vanaf 4 juli doen in de vijfdaagse mail:

  • Elke week onderzoek ik een gevoel waar we nauwelijks over praten. Bijvoorbeeld dat verliefd zijn op een ander vooral een spiegel is naar je narcistische zelf.
  • Ik geef voorbeelden uit mijn eigen leven.
  • Ik geef voorbeelden uit de kunst en ik laat de mening van filosofen en psychologen horen.

Zoals je weet, ben ik op een missie om iedereen aan het schrijven te krijgen. De beste manier om je eigen gevoelens te begrijpen, erachter te komen wat je denkt Ên hoe de wereld werkt is namelijk via de pen en het papier. Als je ook nog kunst probeert te maken, praat je met een diepere laag in je onderbewustzijn. Dat heeft een troostend effect.

Goed. Ik ga daarom elke week schrijfopdrachten toevoegen aan de vijfdaagse mail:

  • Vragen om te beantwoorden in je journal, morning pages of andere vormen van zelfreflectie.
  • Allemaal in het verlengde van het thema die week.

Daarnaast ga ik door met vertel- en schrijftechnieken toelichten die je meteen kan toepassen.

Daarom lijkt het me ook heel leuk om samen kunst te gaan maken.

Ik geef een onderwerp of voorzet om een gedicht of mini-verhaal over te schrijven. Wie zin heeft, werkt het de komende dagen uit.

Ik ga zelf ook mee doen. Dus ik zal mijn resultaat de week erop delen .

Ook zal er een mogelijkheid zijn om feedback van mij te krijgen op je teksten.

Ik verplicht je tot niets overigens. Je mag mee doen zonder het resultaat te delen. Of je negeert de opdracht.

Ik heb echt geen flauw idee hoe dit in de praktijk eruit ga zien. Maar laten we zien hoe dit zich ontwikkelt de komende weken!

We starten vanaf 4 juli .

Hier abonneer je je.

Liefs,

Tomson